Objavljen je statut Hrvatske protestantske konferencije

Hrvatska protestantska konferencija (HPK) zajednica je neovisnih tradicionalnih protestantskih crkava u Hrvatskoj: Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj, Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj i Evangeličke metodističke crkve u Hrvatskoj. Ove su crkve konstitutivne članice – osnivači, dok je HPK otvorena i za prijem novih, pridruženih članica.

Svrha i misija HPK je sljedeća:

1. Očuvanje kršćanskih vrijednosti i duha reformacije. U tome smislu HPK se ograđuje od svih svjetonazora koji se suprotstavljaju biblijskom učenju i izvornom protestantizmu, kao što je npr. dovođenje u pitanje braka kao zajednice muškarca i žene, svetosti života od začeća do prirodne smrti i sl.

2. Zalaganje za poštivanje Ustavom zajamčenih vjerskih sloboda i suprotstavljanje zloporabi vjere.

3. Zalaganje za jedinstvo kršćana u duhu izvornog ekumenizma.

4. Koordiniranje aktivnosti od zajedničkog interesa članica te ostale aktivnosti koje doprinose svrsi i misiji HPK.

KONTAKT

Glavno tajništvo HPK

Franje Markovića 7

31000 Osijek

Kontakt mob. 099 212 45 79

E-mail: hrprotestantskakonferencija@gmail.com

Web stranica:

Predsjednik HPK

Opis nije dostupan.
Predsjedavajući pastor Evangeličke metodističke crkve
u Hrvatskoj,
Vatroslav Župančić

Glavni tajnik HPK

Opis nije dostupan.

S T A T U T

HRVATSKE PROTESTANTSKE KONFERENCIJE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska protestantska konferencija zajednica je neovisnih tradicionalnih protestantskih crkava i pridruženih članica koje se slobodno udružuju radi djelotvorne suradnje na pastoralnom, evangelizacijskom, obrazovnom, kulturnom, humanitarnom i inom području.

Članak 2.

Službeni je naziv konferencije: HRVATSKA PROTESTANTSKA KONFERENCIJA. Temeljni dokument Hrvatske protestantske konferencije (u daljnjem tekstu: HPK) je Statut.  HPK djeluje u skladu s ustavnim odredbama Republike Hrvatske o vjerskim slobodama te ostalim zakonskim aktima o djelovanju vjerskih zajednica.

Članak 3.

HPK je pravna osoba.

Članak 4.

Svoju unutarnju organizaciju i programsku aktivnost HPK uređuje samostalno, poštujući načelo odvojenosti Crkve od države.

Članak 5.

HPK djeluje na teritoriju Republike Hrvatske. Sjedište HPK je u Osijeku, Franje Markovića 7.

Članak 6.

HPK ima službeni okrugli pečat s kružnim rubnim tekstom: Hrvatska protestantska konferencija, mjestom sjedišta i znakom keltskog križa.

Članak 7.

Svrha i misija HPK je sljedeća:

1. Očuvanje kršćanskih vrijednosti i duha reformacije. U tome smislu HPK se ograđuje od svih svjetonazora koji se suprotstavljaju biblijskom učenju i izvornom protestantizmu, kao što je npr. dovođenje u pitanje braka kao zajednice muškarca i žene, svetosti života od začeća do prirodne smrti i sl.

2. Zalaganje za poštivanje Ustavom zajamčenih vjerskih sloboda i suprotstavljanje zloporabi vjere.

3. Zalaganje za jedinstvo kršćana u duhu izvornog ekumenizma.

4. Koordiniranje aktivnosti od zajedničkog interesa članica te ostale aktivnosti koje doprinose svrsi i misiji HPK.

2. ČLANSTVO U HPK

Članak 8.

Osnivači i članice HPK su: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj i Evangelička metodistička crkva u Hrvatskoj.

Osnova za članstvo je prihvaćanje Statuta i programa djelovanja HPK, tri osnovna kršćanska vjeroispovijedanja (Apostolsko, Nicejsko – carigradsko i Atanazijevo vjeroispovijedanje).

U HPK mogu pristupiti i druge protestantske odnosno crkve reformacijske baštine, neovisne crkvene zajednice (župe, mjesne crkve i sl.) organizacije, udruge i sl. kao pridružene članice.

Članak 9.

Nove pridružene članice primaju se u članstvo HPK jednoglasno.  Svaka pridružena članica mora odgovoriti na pitanja HPK o svome vjerovanju i praski.

Nove pridružene članice za prijem u HPK moraju podnijeti pismeni zahtjev na adresu HPK, a punopravnim članicama HPK postaju odlukom Vijeća i upisom u Registar članica.

Članak 10.

Članice sudjeluju u radu i odlučivanju HPK  po svojim predstavnicima u Vijeću, bez gubitka svoje autonomnosti. HPK  ne može djelovati u suprotnosti s interesima i naputcima članica osnivača.

Članak 11.

HPK može formirati radna tijela i skupine u svrhu ostvarivanja ciljeva HPK.

Vjernici i djelatnici članica i pridruženih članica mogu sudjelovati u radu i odlučivanju u raznim tijelima HPK.

3. ORGANI UPRAVLJANJA HPK

Članak 12.

Radom HPK upravlja Vijeće.

Vijeće je izvršno tijelo HPK, koje upravlja radom HPK  i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom.

Vijeće čini šest članova. Svaka članica osnivač ima po dva predstavnika u Vijeću.

Pridružene članice HPK sudjeluju u Vijeću s jednim predstavnikom, koga izaberu između sebe kada se najmanje tri nove pridružene članice prime u HPK.

Vijeće može, zbog veće operativnosti, donijeti odluku o formiranju radnog Vijeća sastavljenog od manjeg broja članova.

Odluke vijeća donose se dvotrećinskom većinom, osim kada se radi o prijemu novih članica, sukladno članku 9 ovoga Statuta.

Članak 13.

Predstavnike i mandat članica u Vijeću određuju članice same i o tome pismeno izvješćuju HPK.

Članak 14.

Izvršna su tijela Vijeća: predsjednik i glavni tajnik.

Predsjednik zastupa HPK , predstavlja ga i punovažno potpisuje akte HPK. Kada je predsjednik spriječen, zamjenjuje ga glavni tajnik.

Predsjednika HPK bira Vijeće dvotrećinskom većinom na mandat od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Glavni tajnik koordinira radom HPK te uz predsjednika zastupa HPK, predstavlja ga i punovažno potpisuje akte. Glavnog tajnika bira Vijeće dvotrećinskom većinom na mandat od 5 godina s mogućnošću ponovnog izbora.

Uz potpis predsjednika i/ili glavnoga tajnika punovažnost spisa jamči pečat Vijeća.

4. SREDSTVA HPK

Članak 15.

HPK će, za postizanje svoje svrhe i ispunjenje postavljenih zadataka, koristiti određena materijalno-financijska sredstva. Tim sredstvima raspolagat će se u skladu s odlukama Vijeća.

Članak 16.

Materijalno-financijska sredstva koja su na raspolaganju Vijeću su:

– redovita članarina i dobrovoljni prilozi članica;

– prihodi od izdavačke djelatnosti;

– primanja u vidu pomoći i donacija od pojedinaca i ustanova izvan HPK.

Financijske poslove HPK vodi glavni tajnik.

5. SKUPŠTINA HPK

Članak 17.

Najmanje jednom u tri godine Vijeće saziva skupštinu HPK. Na skupštini HPK mogu sudjelovati svi pojedinci iz članica i pridruženih članica HPK. Skupština nije upravno već savjetodavno tijelo. Na supštini HPK se podnose izvješća o djelovanju HPK, daju se ideje, prijedlozi i sl. o djelotvornijem radu HPK.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Članstvo u HPK prestaje svojevoljnim istupom, isključenjem i/ili prestankom djelovanja članice.

U slučaju svojevoljnog istupanja iz HPK, članica treba o tome prethodno pismeno obavijestiti Vijeće ili glavnog tajnika HPK. Brisanjem iz Registra HPK prestaje članstvo u HPK.

Članak 19.

Članice HPK obvezuju se da će svoje sporove riješavati u duhu Evanđelja i u skladu s odlukama Vijeća.

Sporovi se neće iznositi pred redovite sudove.

Članak 20.

Za tumačenje odredbi ovoga Statuta nadležno je Vijeće.

Članak 21.

HPK prestaje postojati i raspušta se kad to zaključe i pismeno potvrde minimalno dvije trećine članica HPK.

Imovina HPK po raspuštanju prodaje se, a prihod od iste se dijeli na sve članice osnivače HPK. Prihodi na računu HPK djele se jednako na sve članice osnivače HPK.

Članak 22.

Statut je prihvaćen na osnivačkoj skupštini HPK te stupa na snagu odmah.

U Osijeku, 24. siječnja 2022.

PREDSJEDNIK                                                                                              

Vatroslav Župančić, mag.hist , v.r.                                 

GLAVNI TAJNIK

dr.sc. Jasmin Milić, v.r.